ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام

فشار سنج
Manometer

برای اندازه گیری فشار نیاز به فشار سنج میباشد ولی با توجه به رنج گستره فشار و محیطهای مختلف اندازه گیری محصولات متنوعی ارائه گردیده است که با توجه به بخش مربوطه به لینک انواع فشار سنج مورد نظر بروید .