ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام

مقاله در رابطه لوازم اندازه گیری

مقالات مربوط به لوازم اندازه گیری شامل انواع ابزار آزماییشگاهی و یا صنعتی مورد نیاز برای اندازه گیری پارامترهای فیزیکی نظیر دما ، رطوبت ، شدت نور ، شدت صوت و... پارامترهای الکتریکی نظیر ولتاژ ، شدت جریان ، مقاومت و ...

همچنین پارامترهای شیمائی نظیر میزان کلر ، اسید و .... در مایعات و یا هوا است.

انتخاب این ادوات نیاز به توجه به میزان دقت و نحوه کاربرد آنها دارد که سعی شده به بعضی از مهترین آنها اشاره گردد .