ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
تجهیزات تست » تجهيزات تست محيطي

تجهيزات تست محيطي
Environmental Test


دستگاه  باد سنج رطوبت سنج لوکس متر محيط پيرامون ما اثر مستيقيم بر کيفيت و نحوه زندگي ما خواهد داشت . بالا بودن رطوبت يا دماي محيط و يا فشار ميتوان بر روند زندگي بشر تأثير گذار باشد . تجهيزاتي که در اين دسته بندي از وسائل تست قرار ميگيرند به ما کمک خواهد کرد تا بهتر از وضع محيط فيزيکي خود اعم از شدت صوت ، شدت نور و .... تا دما و رطوبت ، جهت و شدت باد اطلاع کسب کنيم .
ذيلاً به تعدادي از اين تجهيزات اشاره ميگردد
لوکس متر يا نور سنج
دسيبل متر يا صوت سنج
بارومتر يا فشار سنج محيطي
آناليزور آب
گاز سنج
آشکارساز گاز ( دتکتور گاز )
دماسنج
خلاسنج
باد سنج
رطوبت سنج
لرزش سنج