ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
-
تجهیزات تست » آنالیزور

آنالیزور
Analyzer

آنالیزورها (Analyzer)به دسته ای از تجهیزات گفته میشوند که جهت نمونه برداری و مقایسه برخی پارامترهای فیزیکی و شیمیائی موادی نظیر مایعات و گازها در صنعت استفاده میشوند . برای مثال شرکتهای آب و فاضلاب بایستی برخی مشخصات پس ماندهای آب نظیر اکسیژن محلول در آب ، و همیچنین بسیاری مواد حل شده در آب نظیر کلر را به کمک دستگاهی اندازه گیری ، نمونه برداری و ثبت اطلاعات کنند . میتوان برای این دسته از تجهیزات فیلدی نظیر آنالیزورها در نظر گرفت در زیر به پاره از پر کاربردترین آنها اشاره گردیده است .

آنالیزور گاز

آنالیزور فلزات ( کوانتومتر)