ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام
تجیهزات تست » تست پارامترهای مایعات

تست پارامترهای شیمیائی و فیزیکی آب و محلولات آبی
Liquid Patrameter Test

انواع تست و اندازه گیری پارامترهای آب و محلولات آبی

با توجه به استفاده سیالات مختلف اعم از آب و یا محلولهای دیگر آبی در موارد متعدد نظیر شرب و یا صنایع مختلف و پروسه های صنعتی و با توجه به خواص مختلف فیزیکی ، شیمیائی ، بیولوژیکی و ... که میتوان در محلولات آبی و مخصوصا در آب جستجو کرد استفاده از لوازم مختلف برای اندازه گیری این مقادیر رایج است . این مهم با در نظر گرفتن استانداردهای رایجی که در رابطه با ایمنی ، اکوسیستم ، سلامت و انجام پروسه های صنعتی و ... موجود میباشد و لوازمی که برای اندازه گیری و تست پارامترهای مایعات ابداع گردیده است انجام پذیر است .

در این بخش با اشاره به انواع تجهیزات و لوازم اندازه گیری در بخشهای مختلفی نظیر پارامترهای شمیائی و فیزیکی مانند اسید سنجی و یا کدورت سنجی دسته بندی گردیده است .