ابزارانفارسیانگلیسی
تلگرام03136411197
اینستاگرام

دد باند در پرشر سوئیچ

 

Deadband تفاوت بین نقطه تنظیم و نقطه ای است که سوئیچ مجددا فعال می شود. برای محاسبه Deadband شما باید میزان افزایش و کاهش فشار را بررسی کنید. اول، با استفاده از یک اهم متر یا مولتی متر دیجیتال، صحت تنظیمات تماس سوئیچ فشار برای "Normally Closed" (NC) یا "Normally Open" (NO) را تایید کنید . ترمینال را به مدار NO وصل کنید و صفحه مولتی متر را بخوانید تا مطمئن شوید که مدار معمولی باز است. فشار را نسبت به ست پوینت افزایش بدهید تا زمانیکه کنتاکت ایجاد شود و نمایشگر موید افزایش فشار از نقطه تنظیم باشد. سپس، با شروع از بالاترین نقطه تنظیم، تنظیم را از NC به NO کاهش دهید. نمایشگر کاهش ست پوینت فشار به پایین را نشان می دهد. با تفریق فشار نقطه تنظیم در افزایش از نقطه تنظیم فشار در کاهش میتوان دد باند Dead band را به دست آورد .

دد باند پرشر سوئیچ