ترمورزیستنس
RTD PT100

ترمورزیستنس ها که در صنعت بیشتر به PT100 مشهورند به دسته از سنسورهای اندازه گیری دما گفته میشود که از مکانیزم افزایش یا کاهش مقاومت رسانا در اثر بالا رفتن دما کمک میگیرند و با دقت بالا دما را مشخص میکنند . در PT100 ها این مقاومت با افزایش دما افزایش پیدا میکند و 100 نشاندهنده 100 اهم بودن دما در صفر درجه سانتیگراد است . به همین صورت PT1000 سنسوری است که در صفر درجه مقاومت 1000 اهمی از خود نشان میدهد . در انتخاب این تجهیز نوع به موارد زیر توجه فرمائید :

  1. رنج دمائی
  2. چند سیمه بودن سنسور
  3. نحوه نصب
  4. جنس و طول غلاف در موارد غلاف دار
  5. دقت سنسور