ابزار دقيق » فلومتر »فلو سوئیچ» فلوسوئیچ و فلومتر
فلوسوئیچ و نمایشگر فلو

فلو سوئیچ و نشاندهنده استیل کوبولد نصب به صورت خطی یک دوم اینچ رنج چهار دهم تا چهار
SCFM - Standard Cubic Feet per Minute

  • استیل
  • اتصال 1/2
  • قابلیت تنظیم نقطه سوئیچ
  • نمایش مقدار فلو
  • نحوه نصب خطی
فلو سوئیچ کوبولد