تولید کنندگان
تولید کنندگان
Manufacturers

در قسمت تولید کنندگان میتوان با سازندگان مشهور و صاحب نام تجهیزات صنعتی که ابزار و ادوات صنعتی آنها سالهاست در صنایع مختلف ایران مورد استفاده قرار گرفته آشنا گردید :

  • هیدرولیک
  • کنترل ولو
  • لوازم اندازه گیری
  • سنسور
  • تجهیزات تست
  • اتوماسیون صنعتی
  • ابزار دقیق
  • پنوماتیک