اتوماسیون صنعتی » سیستم هیدرولیکی » تقسیم کننده جریان فلو / مقسم جریان
تقسیم کننده جریان فلو / مقسم جریان
Hydraulic Flow Divider

زمانی که یک خط هیدرولیک بایستی به دو یا چند انشعاب تبدیل شود به صورتی که فلوی انشعابات یکسان باشند اولین گزینه ای که به ذهن میرسد استفاده از منیفلودهای T شکل یا چند شاخه میرسد این درحالیست که مقاومت در شاخه های مختلف یکسان نخواهد بود و در نتیجه فلوی متفاوتی در شاخه ها جریان پیدا خواهد کرد . برای تصحیح میتوان از فلو کنترل استفاده نمود ولی با توجه به ماهیت سیستم هیدرولیک مقاومت میتواند در خلال عملکرد تغییر کند .مقسم جریان یا فلو دیوایدر راه حلی است برای غلبه بر این مشکل به این صورت که علاوه بر تبدیل یک خط به چند انشعاب قابلیت تنظیم پیوسته فلو در شاخه های مختلف را نیز دارا میباشد .

یک فلو دیوایدر هیدرولیک قابلیت تقسیم فلو به صورت برابر و یا غیر برابر در مسیرهای مختلف را دارا میباشد .

فلو دیوایدر / مقسم جریان