لوازم اندازه گیری » صوت سنج » نویز دوزیمتر صوت
نویز دوزیمتر صوت
Nois Dosimeter

نویز دوزیمتر صوتنویز دوزیمتر صوت مانند دستگاه سنجش شدت صوتتر سر و صدا می تواند سطح صدا را اندازه گیری کند با این تفاوت که معمولا نویز دزیمتر توسط کارکنان به منظور تعیین دوز سر و صدا های شخصی در طول شیفت کاری و یا دوره نمونه برداری نویز محیط استفاده می شود.

نصب دوزیمتر صوت