اتوماسیون صنعتی » سیستم هیدرولیکی » شیر هیدرولیک کنترل جهت دستی
شیر هیدرولیک کنترل جهت دستی
Manual Hydraulic Directional Valve

شیر هیدرولیک دستی برای کنترل جهت روغن در مسیرهای مورد نظر به کمک دست طراحی گردیده است .

نظیر شیرهای هیدرولیک برقی جهتی یا راه دهنده برای باز یا بسته کردن یک مسیر و یا هدایت روغن هیدرولیک به سمت تانک و یا جک و سیلندر با توجه به تعداد پورتها و تعداد موقعیتهایی که میتواند بگیرد نامگذاری میشوند .

شیر هیدرولیک  دستی