فیلد باس
Fieldbus

با رشد تکنولوژی و امکانات تله متری به وسیله ریموت I/O ها و سنسورهائی که به اندازه PLC ها و کامپیوترها هوشمند بودند نیاز به پروتکلهائی برای ارتباط بین این تجهیزات کاملاً احساس میگشت .
پرتکلهای شبکه های صنعتی نظیر  Profibus, Devicenet یا Foundation Fieldbus و یا Modbus که به پرتکهای فیلدباس نیز مشهورند Fieldbus از طرف متخصصان جهت پاسخگوئی به این نیاز مطرح گردیده است .

فیلد باس
مدباس
پروفیباس

فيلد باس