فلو کنترل هیدرولیک
Hydraulic Flow Control Valve

دلیل استفاده از یک فلو کنترل در یک سیستم هیدرولیک رگوله و تنظیم کردن سرعت حرکت است .در تمام ادوات هیدرولیک برای کنترل سرعت از تنظم فلو استفاده میگردد . میتوان نرخ فلو را با نرخ جابجائی انرژی در فشار معین تعریف کرد .

 

 

فلو کنترل هیدرولیک