ابزار دقيق » لودسل » کنترلر وزن (لود سل)
کنترلر وزن (لودسل)
Load Cell Controller

برای اندازه گیری مقادیر وزن و نیرو و امکان کنترل این مقادیر شما نیاز به کنترلر وزن با ورودی لودسل با امکانات و فانکشن های مختلف طراحی شده برای اتوماسیون در پروسه های صنعتی خواهید داشت .

کنترلر وزن و لودسل