ابزار دقيق » مبدل » ترانسدیوسر قدرت
ترانسدیوسر قدرت
Power Transducer

مبدل قدرت جهت ارسال مقادیر و فاکتورهائی که به این پارامتر مربوط میشود به فواصل دور یا متناسب با ورودیهای کنترلرهای وPLC هائی که در کارخانه میباشد و یا حتی سیستمهای ثبت اطلاعات (دیتا اکوزیشنها ) مورد استفاده قرار میگیرد . در بسیار موارد مدیریت انرژی و بهینه کردن سیستم توزیع برق نیاز به چنین مبدلهائی خواهد داشت كه بتواند فاکتورهائی نظیر مقاومت ظاهری و حقیقی ولتاژ و جریان متناوب ، توان اکتیو و رآکتیور ، فاکتور توان ، تغییرات فرکانس جریان متناوب ، توان ظاهری ، انرژی اکتیو یا رآکتیو و ... را بتوان اندازه گیری و انتقال دهد .ترانسدیورهای معرفی شده راهگشای این مشکلات میباشند .