پرشر سوئیچ یا کنترلر فشار پنوماتیک
Pressure switch /Pressure Controller

برای کنترلر فشار خط در سیستمهای پنوماتیک نیاز به کنترلر فشار یا پرشر سوئیچ میباشد که در مدلهای آنالوگ و دیجیتال ارائه میگردند .

پنوماتیک پرشر سوئیچ