ابزار دقيق »مبدل » مبدل فشار جریان» مبدل جریان به فشار
مبدل جریان به فشار

این مبدل جریان یا ولتاژ سیگنال ورودی را به صورت خطی به معادل فشاری آن 3 تا 15 پی اس ای تبدیل میکند . ترانسدیوسر آی تو پی برای کاربردهای مختلف صنعتی نصب در محل یا فیلد مانت در کنار اکچوئیتور و پوزیشنر طراحی گردیده است .