کدورت سنج آب
Turbidity meter

کدورت سنج برای اندازه گیری میزان کدورت آب مورد استفاده قرار میگیرد . کدورت میتواند در اثر گل و لای و ... مواد جامد معلق در آب و یا مواد و رسوبات شیمیایی در آب به وجود آید و با توجه به اثراتی که در کیفیت آب میگذارد و همچنین برای مثال در دریاچه های و رودخانه ها به دلیل میزان نوری که بایستی به ته دریاچه برسد بایستی با ابزاری دقیق اندازه گیری گردد .

معمولا برای اندازه گیری میزان کدروت آب از روش دیجیتال و یا از روش لوله کدروت استفاده میگردد .واحد اندازه گیری کدورت در واحد متریک (FTU) و یا واحد کدورت جکسون (JTLJ) است که بسته به روش مورد استفاده برای اندازه گیری این دو واحد تقریبا برابر می باشد .

کدورت سنج