تجیهزات تست » تست آب / مایعات »سنجش مواد جامد محلول در آب
سنجش مواد جامد محلول در آب
Total Dissolved Solids Meter

اندازه گیری مواد جامد محلول در آب به روشهای گوناگونی میسر است . یکی از روشهای آزمایشگاهی تبخیر آب و اندازه گیری مواد باقی مانده به وسیله ترازوی دقیق است . روش دیگری برای اندازه گیری مواد محول در آب استفاده از خواص رسانائی محلول به کمک الکترودهای و استفاده از رابطه بین مواد جامد و رسانائی محلول است .