تجیهزات تست » تست آب /مایعات » هدایت الکتریکی آب
هدایت الکتریکی سنج آب
Water Electrical Conductivity meter

از هدایت سنج آب برای اندازه گیری هدایت الکتریکی یا EC استفاده میشود . در اندازه گیری هدایت الکتریکی مایع روش پتانسومتری به کمک چهار الکترود که جنس الکترودها معمولا پلاتین است متداول است .