سنجش اکسیژن محلول آب
Disssolved Oxygen Meter

اندازه گیری اکسیژن محلول در آب مطالب زیادی در رابطه با کیفیت آب به ما نشان خواهد داد.بالا بودن اکسیژن محلول در آب طعم و کیفیت آب را بهبود میبخشد و در عین حال در پروسه های صنعتی بالا بودن اکسیژن سبب پوسیدگی و خودرگی در لوله و مخازن نگهداری آب میشود . در عمل عوامل متعددی بر اکسیژن محلول در مایعات و آب موثر است که از آن جمله دما ، فشار و مواد معدنی محلول در آب میتواند باشد .

برای اندازه گیری اکسیژن محلول در آب علاوه بر رشوهای شیمیائی نظیر یدومتری از دستگاههای پرتابل و رومیزی با پراب مخصوص استفاده میشود که با گرفتن نمونه آب مورد آزمایش مقادیر دقیق اکسیژن طی زمان کمی قابل اندازه گیری است .بیشتر دستگاههای اندازه گیری اکسیژن محلول از تکنیکهای نوری برای اندازه گیری استفاده میکنند.

متد نوری برای اندازه گیری اکسیژن محلول