کلر سنج
Chlorine Meter


از کلر سنج برای اندازه گیری کلر آزاد و کلر کل محلول در آب استفاده میگردد .در واقع بودن مقادیر کافی کلر آزاد در آب باعث از بین رفتن میکروبها و ویروسهای موجود در آب شده و کیفیت و سلامت آب را تضمین میکند ، از طرفی بودن کلر در آب باعث ایجاد واکنشهای متعددی میشود که لزوم اندازه گیری کلر و کلرسنجی در آب به صورت کلر کل و کلر آزاد که باعث پاکسازی آب از حاملهای بیماری میشود اهمیت پیدا میکند.

در عمل از کیتهای تست کلر و روشهای اندازه گیری کلر آب به صورت دیجتال استفاده میشود . در روش دیجیتال با کمک محلول معرف و مکانیزم نوری اندازه گیری دقیق مقادیر کلر آزاد و کلر کل امکان پذیر است

کلرسنج دیجیتال