تجهیزات تست »تست بازرسی فنی » تصویر برداری گرمائی
تصویر برداری گرمائی
Thermo vision

تصویر برداری گرمائی یا ترموویژن (Thermo vision) به تکنولوژی جدیدی گفته میشود که جهت بازرسی وضعیت دمائی در تجهیزات مختلف که در حین عملکرد خود به نوعی گرم میشوند یا حتی کورها که مرکز و کانون حرارت در یک پروسه هستند استفاده میشود . این تجهیزات که در حقیقت از همان مکانیزم دماسنجی در دماسنجهای غیر تماسی یعنی جذب و اندازه گیری تشعشعات مادون قرمز تابیده از جسم گرم کار میکنند شبیه یک هندی کم یا دوربین دستی به طرف موضوع گرفته شده و در دوربین یا قسمت چشمی خود وضعیت دمائی موضوع را به صورت طیفی از رنگها که هر کدام معرف دمای خاصی هستند نمایش میدهند .