تجهیزات تست »تست بازرسی فنی » تست همراستائی
تست همراستائی
Shaft Alignmen

همراستائي (Shaft Alignment) عملياتي است که طي آن دو يا چند شافت با خطائي قابل ملاحظه در يک راستا قرار ميگرند و تست همراستائي نشاندهند? همراستا بودن دو محور است . همراستائي در سيستمهاي متحرک دوار نياز ضروري است که عدم آن باعث تحميل استرسهاي مختلف به قطعات گردندده نظير بيرينگها و مکانيکال سيلها و... ميشود . در نظر بگيريد يک موتور يا توربين با يک پمپ يا ژنراتور قرار است کوپل يا متصل گردند .با اين توضيح هر گونه عدم هم راستائي (misalignment) در اين اتصال باعث خرابي زود هنگام تجهيزات و صرف هزينه و وقت بسيار براي جبران آن خواهد شد.